Zasady opiniowania kierunków kształcenia przez WRRP - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Zmiany w szkolnictwie zawodowym – opinie rad rynku pracy

Wdrażana obecnie reforma systemu edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego, nowe zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, ale także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), od 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia
.
Jednocześnie, na podstawie art. 164 ww. ustawy w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w branżowej szkole I stopnia prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu wygaszenia. Do tych klas stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące zasadniczych szkół zawodowych.

W świetle tego – zasadnicza szkoła zawodowa, która posiada ofertę kształcenia w danych zawodach (lub uzyskała już opinię powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy dotyczącą uruchomienia kształcenia w danych zawodach), nie musi ubiegać się jako branżowa szkoła I stopnia o nową opinię rady rynku pracy w sprawie kształcenia w tych samych zawodach.

W przypadku, gdy szkoła prowadzi kształcenie w zawodach, w których zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 marca 2017 r. Dz. U. poz. 622) zostały wprowadzone zmiany w nazwie zawodów:
 1. zawód technik drogownictwa (symbol cyfrowy 311206) zastąpiono zawodem technik budowy dróg (symbol cyfrowy 311216),
 2. zawód technik dróg i mostów kolejowych (symbol cyfrowy 311207) zastąpiono zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (symbol cyfrowy 311217),
 3. zawód technik urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 311209) zastąpiono zawodem technik inżynierii sanitarnej (symbol cyfrowy 311218),
 4. zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (symbol cyfrowy 712616) zastąpiono zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych (symbol cyfrowy 712618),
 5. zawód technik budownictwa okrętowego (symbol cyfrowy 311910) zastąpiono zawodem technik budowy jednostek pływających (symbol cyfrowy 311942),
 6. zawód monter kadłubów okrętowych (symbol cyfrowy 721402) zastąpiono zawodem monter kadłubów jednostek pływających (symbol cyfrowy 721406),
 7. zawód technik cyfrowych procesów graficznych (symbol cyfrowy 311911) zastąpiono zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej (symbol cyfrowy 311943),
 8. zawód technik technologii ceramicznej  (symbol cyfrowy 311921) zastąpiono zawodem technik ceramik (symbol cyfrowy 311944),
 9. zawód fototechnik (symbol cyfrowy 343104) zastąpiono zawodem technik fotografii i multimediów (symbol cyfrowy 343105),
 10. zawód monter-elektronik (symbol cyfrowy 742102) zastąpiono zawodem elektronik (symbol cyfrowy 742117),
 11. zawód monter mechatronik (symbol cyfrowy 742114) zastąpiono zawodem mechatronik (symbol cyfrowy 742118),
 12. zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych (symbol cyfrowy 834201) zastąpiono zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (symbol cyfrowy 834209).
Kształcenie nadal prowadzone jest w oparciu o kadrę oraz bazę kształcenia zawodowego odpowiednio przygotowaną w zakresie zawodu dotychczas nauczanego w danej szkole.

Biorąc pod uwagę charakter zmian w dotychczasowych zawodach, które uwzględniają aktualne trendy w danej branży, potrzeby rozwojowe przemysłu, postęp techniczny, nowe rozwiązania technologiczne, jak również strukturę szkolnictwa zawodowego, nie wydaje się uzasadnione opiniowanie przez radę rynkupPracy. Zmiany te są konsekwencją pogłębionej analizy ekspertów złożonych m.in. z przedstawicieli organizacji pracodawców, izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych i związków zawodowych właściwych dla poszczególnych zawodów.

Rada rynku pracy opiniując pozytywnie kształcenie w zawodzie o dotychczasowej nazwie, uznała za stosowne prowadzenie kształcenia w tym zakresie. W związku z dokonanymi zmianami w nazwie zawodu oraz uaktualnieniami treści kształcenia nie ulega zmianie przydatność absolwenta do wykonywania zadań zawodowych, dlatego też nie jest wymagana ponowna opinia rady rynku pracy.

Jednakże w dokumentacji będącej podstawą prowadzenia kształcenia w tym zawodzie należy dokonać zmian – w nazwie zawodu oraz symbolu cyfrowym.

W odniesieniu do kształcenia w nowych zawodach:
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • magazynier-logistyk,
 • operator maszyn i urządzeń hutniczych,
 • pracownik pomocniczy krawca,
 • pracownik pomocniczy mechanika,
 • pracownik pomocniczy ślusarza,
 • pracownik pomocniczy stolarza,
 • asystent fryzjera
proponuje się, aby dla usprawnienia prac wydawanie opinii dotyczącej uruchomienia kształcenia w tych zawodach przez radę rynku pracy mogło odbywać się w trybie obiegowym.
 
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i dostępna jest pod adresem: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-szkolnictwie-zawodowym-opinie-rady-rynku-pracy.html
 

Zasady opiniowania przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy kierunków kształcenia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę