Archiwum PO KL - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym...

 • Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w...

 • Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

  Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr POWR.01.01.02-IP.25-08-P01/15. ...

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - OP 6, 7, 8

  Szanowni Państwo, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020 dla: 1. Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy w ramach Działań: 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach...

 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020" zostały opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich: ...

 • Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

  Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ...

 • Trzecia zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza trzecią zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...

 • Zatwierdzone nowe dokumenty dla PO WER

  Informujemy, że 27 marca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument zawiera między innymi ogólny opis Programu, a także opis działań i poddziałań, typów projektów, jakie będzie można realizować w poszczególnych...

 • Druga zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza drugą zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...

 • WUP na spotkaniu poświęconym dotacjom na założenie firmy

  1 kwietnia br. pracownik Punktu Informacyjnego EFS działającego w naszym urzędzie brał udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Było to kolejne zebranie z cyklu „Środy z Funduszami dla…", tym razem przeznaczone dla osób planujących założyć...

 • Zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1...

 • Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)

  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym realizacji inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego...

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.12.2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Treść zatwierdzonego Programu jest dostępna na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl) pod niżej wskazanym linkiem. Zachęcamy do lektury...

 • Podpisanie Porozumienia w sprawie systemu realizacji PO WER

  Na podstawie Porozumienia powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze funkcję Instytucji Pośredniczącej w regionie dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER). Alokacja PO WER dla województwa lubuskiego wynosi 49 579 691 euro. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w...

 • Spotkanie informacyjno - promocyjne PO WER

  Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 budzi wiele pytań i wątpliwości. O skali zainteresowania tym tematem świadczy duża liczba gości uczestniczących w zorganizowanym w dniu 27 stycznia 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, dotyczącym realizacji Inicjatywy "Gwarancja...

 • Gwarancje dla młodzieży – spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy

  W dniu 29 stycznia br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji Inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci powiatowych urzędów pracy województwa...

 • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

  Informujemy, że Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER udostępniła System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).   SOWA jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. Aplikacja służy do przygotowania i...

 • Wytyczne w sprawie projektów finansowanych z FP i EFS na lata 2014 - 2020

  Informujemy, iż 30 stycznia 2015 r. Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju podpisała wytyczne horyzontalne pt.: „Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020" .     ...

 • Spotkanie informacyjne "ABC Przedsiębiorczości" w Zielonej Górze w dniu 13.02.2015 r.

  Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu" (w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013), odbędzie się 13 lutego 2015 r., w godzinach od 10:00 do 15:00 w...

 • „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

  Studenci, absolwenci i bezrobotni mają możliwość otrzymania nawet 75 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Funduszem pożyczkowym w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" dla województw dolnośląskiego i lubuskiego, którego wartość opiewa na ponad 6 milionów złotych,...

 • Brak obowiązku zamieszczania informacji na portalu www.inwestycjawkadry.pl

  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r. Niemniej jednak, Beneficjenci zainteresowani publikacją...

 • Zasady dostępu do Bazy Konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie podsekcji 3.1.3.1 Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dniu 01.12.2014 r. została uruchomiona strona internetowa...

 Przejdź na górę