Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Przetwórca owoców i warzyw
Kod: 751402
Synteza:
Przetwórca owoców i warzyw wykonuje wyroby owocowo-warzywne wg odpowiednich instrukcji technologicznych.
Przetwórca owoców i warzyw jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy przetwórcy owoców i warzyw jest przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw na wyroby w zależności od profilu przetwórczego zakładu (mrożonki, konserwy, soki, kiszonki, dżemy, wsady owocowe itp.). Przetwórca owoców i warzyw przyjmuje i przechowuje surowce, półprodukty, materiały pomocnicze. W toku przygotowywania surowców i półproduktów do przetwarzania ocenia ich jakość. Obsługuje maszyny i urządzenia użytkowane w procesie przetwórstwa owoców i warzyw w obróbce wstępnej surowców i podczas przygotowywania wyrobów gotowych. Przygotowuje opakowania jednostkowe i zbiorcze, do których pakowane są wyroby gotowe i/lub półprodukty. Pracownik zakładu przetwórstwa owoców i warzyw odpowiedzialny jest za prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych, odpowiednie wykorzystanie surowców i materiałów pomocniczych, wytwarzanie wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi. Zobowiązany jest do przestrzegania zasad Systemów Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), które są wymagane w produkcji środków spożywczych. Do zadań przetwórcy owoców i warzyw należy pobieranie surowców do przetwarzania, utrwalanie owoców, warzyw i ich przetworów, ważenie wyrobów gotowych, przygotowywanie właściwych mieszanek, zalew i dodatków stosowanych w przetwórstwie, napełnianie i zamykanie opakowań, obsługa maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., HACCP, ochrony środowiska oraz ergonomii;
  • przyjmowanie i przechowywanie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych;
  • przygotowywanie i ocenianie jakości surowców owocowych i/lub warzywnych, półproduktów i materiałów pomocniczych zależnie od rodzaju przerabianych surowców i asortymentów wyrobów do obróbki technologicznej;
  • wykonywanie wstępnej obróbki technologicznej surowców owocowych i/lub warzywnych w celu wytworzenia ustalonego asortymentu wyrobów;
  • ręczne lub maszynowe przetwarzanie surowców owocowych i/lub warzywnych w celu wytworzenia ustalonego asortymentu wyrobu;
  • przygotowywanie opakowań jednostkowych i zbiorczych oraz silosów, beczek, tanków do procesu technologicznego w zależności od rodzaju przerabianego surowca owoców i warzyw i typu wyrobu gotowego;
  • kontrolowanie jakości procesów, półproduktów i wyrobów gotowych zgodnie z zasadami GMP, GHP, HACCP oraz prowadzenie dokumentacji produkcyjnej;
  • utrwalanie, segregowanie, ważenie, pakowanie, przechowywanie przetworów owocowych i/lub warzywnych.
Zawód przetwórca owoców i warzyw można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego oraz poprzez praktyczne szkolenie i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Przyuczona do zawodu może również zostać osoba z wykształceniem podstawowym. Pracodawcy zatrudniają na tym stanowisku również osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym związanym z przemysłem spożywczym. Możliwe jest także szkolenie praktyczne na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie wykonywanej pracy. Pracownik powinien uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie przez pracodawcę oraz przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę