Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik ochrony fizycznej
Kod: 541307
Synteza:
Pracownik ochrony fizycznej zapewnia fizyczne bezpieczeństwo osobom i mieniu.
Celem pracy pracownika ochrony fizycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, chronienie przed zamachami przestępczymi, kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem, szkodami wynikającymi z awarii technicznych oraz zakłóceń porządku publicznego, w miejscu realizacji zadań. Do podstawowych zadań pracownika ochrony fizycznej należy uniemożliwienie wejścia – wyjścia osobom niepowołanym i nieupoważnionym oraz wjazdu – wyjazdu samochodów nieupoważnionych, a także patrolowanie nadzorowanego obiektu lub obszaru. Pracownik ochrony fizycznej kontroluje zawartości wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. Dba aby na terenie chronionym nie przebywały osoby niepożądane. W przypadku zagrożenia zajmuje się ewakuacją, a w przypadku konieczności interwencji, powiadamia właściwe służby wewnętrzne oraz zewnętrzne, takie jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy pogotowie gazowe. Zadania realizuje zgodnie z obowiązującymi procedurami z uwzględnieniem aktualnych rejestrów (wykazy osób, firm, samochodów, kluczy, przepustek).
Zadania zawodowe:
  • ochranianie bezpośrednie osób;
  • ochranianie powierzonego mienia;
  • kontrolowanie ruchu osobowego;
  • kontrolowanie ruchu materiałowego;
  • kontrolowanie przestrzegania przepisów antyalkoholowych;
  • podejmowanie działań zmierzających do ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia;
  • zabezpieczanie miejsc zdarzeń;
  • współdziałanie z służbami wewnętrznymi i zewnętrznymi w razie niepożądanych zdarzeń;
  • organizowanie pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Pracownik ochrony fizycznej powinien posiadać wykształcenie minimum gimnazjalne. Niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne. Pracę można podjąć po zapoznaniu się z procedurami ochrony i odbyciu szkolenia praktycznego (przyuczenia na stanowisku pracy).
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę