Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik do spraw statystyki
Kod: 431201
Synteza: Wykonuje, pod kierunkiem asystentów statystycznych, prace pomocnicze związane z organizacją i prowadzeniem badań statystycznych oraz opracowywaniem danych, udostępnianiem i upowszechnianiem informacji statystycznej.
Zadania zawodowe: sporządzanie sprawozdań i wypełnianie ankiet dla centralnych, resortowych i terenowych organów statystycznych;
spisywanie ludności w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego zakwaterowania lub dokonywanie spisów rolniczych w gospodarstwach rolnych;
ankietowanie gospodarstw domowych i osób, w tym również nadzorowanie gospodarstw domowych w zakresie prowadzenia badań dochodów, wydatków i spożycia (badań budżetów gospodarstw domowych);
ankietowanie przedsiębiorstw i instytucji oraz prowadzenie różnych obserwacji statystycznych, w tym również obserwacji cen;
przygotowywanie dokumentów statystycznych do opracowań komputerowych przez nadawanie kodów (symboli identyfikacyjnych i klasyfikacyjnych na podstawie klasyfikacji różnych zbiorów) stosowanych w statystyce;
wykonywanie prostych zestawień statystycznych celem prezentowania ich w formie tabelarycznej i graficznej;
gromadzenie, oznaczanie, katalogowanie, zabezpieczanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów statystycznych (sprawozdań, formularzy, kwestionariuszy, zestawień i tablic), zgodnie z odpowiednimi instrukcjami archiwalnymi;
wykonywanie innych prac pomocniczych związanych z planowaniem, promowaniem, zbieraniem, przetwarzaniem, prezentowaniem i udostępnianiem danych statystycznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę