Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
Kod: 342310
Synteza: Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań na terenie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej;
realizuje uchwały dotyczące kultury fizycznej oraz programy i plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje;
promuje kulturę fizyczną i sport;
organizuje i imprezy sportowe i rekreacyjne.
Zadania zawodowe: prowadzenie rejestracji i ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej;
nadzór nad działalnością klubów sportowych i organizacji sportowych mających siedzibę na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa;
prowadzenie ewidencji miejskiej bazy sportowej;
organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem miasta, gminy, powiatu, regionu;
prowadzenie kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych;
przeprowadzanie bieżącej analizy i oceny przebiegu imprez sportowych rekreacyjnych i turystycznych, ich zabezpieczenia oraz stanu przygotowania bazy sportowo - turystycznej;
współpraca w realizacji inwestycji i remontów skomunalizowanej bazy sportowej;
rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań statutowych;
przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz przygotowywanie umów stypendialnych;
organizowanie i udzielanie pomocy w rozwoju turystyki masowej;
współdziałanie w opracowaniu programów i organizowaniu czynnego wypoczynku świątecznego i po pracy;
podejmowanie działań promujących sport;
nadzór i kontrola nad miejskimi obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi, ich stanem technicznym oraz przestrzeganiem na nich warunków sanitarno-porządkowych;
prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem imprez sportowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie obowiązków organizatora imprezy masowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę