Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Kod: 244101
Synteza:
Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności zmierzające do zawarcia umowy obrotu nieruchomościami.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy pośrednika jest doprowadzenie do zawarcia umowy z zakresu obrotu nieruchomościami przez zainteresowane strony. Pośrednik pozyskuje oferty, prezentuje je w Internecie, prasie i innych mediach, w drukach ulotnych itp. Dokonuje oględzin i opisu nieruchomości, wyszukuje oferty dla klientów, prezentuje je oraz pośredniczy w negocjowaniu warunków umowy. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy pośrednikiem a zamawiającym. Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mogą być wykonywane w przypadku wszelkich nieruchomości, na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Pośrednik w obrocie nieruchomościami ponosi odpowiedzialność za działanie swoje, jak i osób działających pod jego nadzorem.
Zadania zawodowe:
  • pozyskiwanie ofert kupna, sprzedaży, wynajmu, najmu lub dzierżawy nieruchomości;
  • prezentowanie oferty nieruchomości przeznaczonych do obrotu w prasie, drukach ulotnych, Internecie i innych mediach;
  • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości;
  • sprawdzanie stanu technicznego, zagospodarowania i otoczenia nieruchomości;
  • doradzanie w zakresie rynku nieruchomości;
  • prezentowanie nieruchomości przeznaczonej do kupna, sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy;
  • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z transakcją;
  • współpracowanie z innymi podmiotami działającymi na rynku nieruchomości;
  • dokumentowanie przebiegu transakcji obrotu nieruchomościami;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. oraz wymaganiami ergonomii.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami może posiadać wyższe wykształcenie o dowolnym kierunku studiów, wskazane jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami). Osoba wykonująca ten zawód podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanym zawodem. Zawodu nie może wykonywać osoba, która była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę