Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
Kod: 242190
Synteza: Przeprowadza, zgodnie z planem lub na doraźne polecenie kierownictwa, kontrolę merytoryczną i finansową wszelkich ogniw danej organizacji; wydaje opinie o funkcjonujących procedurach finansowych; analizuje przyczyny odstępstw od tych procedur; sporządza protokoły z kontroli, przedstawia wnioski z wyników kontroli w celu poprawy efektywności działania organizacji.
Zadania zawodowe: - sporządzanie okresowych (rocznych, półrocznych, kwartalnych) planów kontroli;
- sporządzanie szczegółowych planów kontroli poszczególnych jednostek;
- przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych oraz ponownych;
- analizowanie zgodności funkcjonujących procedur i przepisów w świetle obowiązujących aktów prawnych wyższego rzędu;
- przyjmowanie wyjaśnień, oświadczeń bądź zastrzeżeń zgłaszanych przez kontrolowane jednostki;
- szczegółowe analizowanie odstępstw od obowiązujących procedur i wyjaśnianie ich przyczyn;
- formułowanie ewentualnych wniosków dotyczących odpowiedzialności lub zmiany procedur;
- prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej;
- sporządzanie protokołów z kontroli oraz wystąpień pokontrolnych;
- uczestniczenie w naradach śródkontrolnych i pokontrolnych;
- sporządzanie i składanie kierownictwu okresowych sprawozdań z kontroli
Dodatkowe zadania zawodowe: - przeprowadzanie oględzin i ich dokumentowanie w przypadkach naruszenia obowiązujących procedur
- zabezpieczanie dowodów wymagających dalszej interwencji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę