Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wychowawca małego dziecka
Kod: 234202
Synteza:
Wychowawca małego dziecka pielęgnuje, wychowuje, edukuje oraz zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju małych dzieci.
Wychowawca małego dziecka sprawuje opiekę wychowawczo-edukacyjną, dba o bezpieczeństwo, pielęgnuje oraz czuwa nad prawidłowym rozwojem fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym i społecznym powierzonych dzieci. Stymuluje i wspomaga rozwój małego dziecka, tworząc mu warunki do samodzielności, kształtowania autonomii, czyli nabywania umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, tworzenia relacji wymiany i wzajemności z innymi (dzieckodziecko; dzieckodorosły). Wykorzystuje różnorodne formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej. Komunikuje się z rodzicami/opiekunami w celu stworzenia jak najlepszych warunków do prawidłowego funkcjonowania małego dziecka. Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cechuje go refleksyjność wobec wykonywanych przez siebie czynności. Posiada wiadomości z zakresu rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Posiada umiejętności w zakresie pielęgnowania, wychowywania małego dziecka poprzez organizowanie warunków do swobodnie podejmowanej przez nie aktywności. Potrafi budować atmosferę szacunku, zaufania, bezpieczeństwa i respektowania indywidualnego rytmu życia dziecka. Wykonuje pracę w placówce opieki zbiorowej lub w systemie opieki indywidualnej. Przestrzega praw dziecka. Przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnicy służbowej.
Zadania zawodowe:
  • zapewnianie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju małego dziecka;
  • towarzyszenie małemu dziecku w zabawie z zachowaniem jego autonomii;
  • wykorzystywanie różnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej;
  • sprawowanie opieki oraz pielęgnowanie małego dziecka;
  • dostosowywanie metod pracy w zależności od potrzeb dzieci;
  • udzielanie pomocy przedmedycznej;
  • komunikowanie się z rodzicami/opiekunami w celu stworzenia jak najlepszych warunków do prawidłowego funkcjonowania małego dziecka;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym małego dziecka i pracownikami instytucji środowiskowych;
  • organizowanie własnego miejsca pracy z przestrzeganiem zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Wychowawca małego dziecka powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę