Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pielęgniarka
Kod: 222101
Synteza: Udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia w stosunku do osób zdrowych, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.
Zadania zawodowe: prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;
sprawowanie opieki nad człowiekiem zdrowym w różnych okresach życia;
udzielanie choremu pomocy w stanie zagrożenia życia;
zapewnianie opieki człowiekowi choremuiepełnosprawnemu;pomoc lub zastąpienie choregoiepełnosprawnego w czynnościach życia codziennego;
obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej;
przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych;
przygotowywanie choregoiepełnosprawnego i jego rodziny do samoopieki;
podawanie choremu: leków, tlenu, krwi i środków krwiopochodnych;
usprawnianie ruchowe choregoiepełnosprawnego;
organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;
organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;
organizowanie środowiska opieki w miejscu pracy i nauki;
współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;
organizowanie opieki pielęgniarskiej;
wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie;
zapewnianie jakości opieki pielęgniarskiej/przestrzeganie procedur;
uczestniczenie w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego;
dokumentowanie świadczeń zdrowotnych;
wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej;
nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa;
nauczanie zawodu pielęgniarki;
kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę