Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Podoficer sił zbrojnych
Kod: 021001
Synteza: Podoficer zawodowy pełni funkcje dowódcze, szkoleniowe i wychowawcze w stosunku do podległych żołnierzy na szczeblu plutonu, drużyny, grupy, załogi, sekcji zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym od kaprala (mata) do stopnia starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki włącznie). Odpowiada za jakość merytoryczną i metodyczną wyszkolenia i wychowania podległych żołnierzy.
Zadania zawodowe:
 • dowodzenie pododdziałem podległych żołnierzy w działaniach bojowych oraz w warunkach pokojowego funkcjonowania wojska;
 • wydawanie rozkazów wynikających z obowiązków określonych w instrukcjach oraz nakazanych przez dowódcę i egzekwowanie poleceń od podległych żołnierzy;
 • uczestniczenie w  ćwiczeniach wojskowych;
 • podejmowanie działań oraz organizowanie i kierowanie akcją, w przypadku sytuacji nadzwyczajno-kryzysowych określonych w przepisach o wojskowych organach porządkowych;
 • wywieranie wpływu na skuteczność i sprawność działań wojskowych pododdziału oraz motywowanie podległych żołnierzy do skutecznego oraz sprawnego działania;
 • dbanie o utrzymanie wysokich morale podległych żołnierzy, przestrzeganie norm współżycia i zasad koleżeństwa;
 • udzielanie instruktażu i prowadzenie szkoleń dla podległych żołnierzy, w zakresie przepisów postępowania podczas wykonywania prac, z uwzględnieniem przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej z zakresu obronności Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących obronności, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • budowanie pozytywnego wizerunku wojska oraz reprezentowanie podległego pododdziału na zewnątrz.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w naradach i szkoleniach branżowych oraz szkoleniach  specjalistycznych i ogólnowojskowych;
 • pełnienie funkcji instruktorów, magazynierów, intendentów, referentów itp.;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów, określonych w regulaminach, instrukcjach i nakazach przełożonych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę