Często zadawane pytania - Fundusze Europejskie


Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dotyczące konkursu nr: RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17

Pytanie 1:

mam pytanie dotyczące konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17. W związku z obowiązkiem wykazywania wskaźników rezultatu bezpośredniego chciałbym się zapytać o metodologię wyliczenia wartości docelowej poniższych wskaźników:
1.Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu,
2.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C).
Jeżeli w moim projekcie założyłem grupę docelową, której UP stanowią w 100% osoby bierne zawodowo (kryterium premiujące nr 2 i 3) to czy prawidłowe jest zastosowanie poniższej metodologii dla obliczenia wartości wskaźnika:
 
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu:
[Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (szacowana wartość docelowa ogółem wskazana w zał.nr 1 do SzOOP RPO – Lubuskie 2020)
/ Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (szacowana wartość docelowa ogółem wskazana w zał.nr 1 do SzOOP RPO – Lubuskie 2020)]
x liczba osób objętych wsparciem w projekcie.
 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:
[Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (szacowana wartość docelowa ogółem wskazana w zał.nr 1 do SzOOP RPO – Lubuskie 2020)
/ Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (szacowana wartość docelowa ogółem wskazana w zał.nr 1 do SzOOP RPO – Lubuskie 2020)]
x liczba osób objętych wsparciem w projekcie.
 
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu wyliczenia wskaźników informuję, co następuje:
 
  1. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu, Wnioskodawca powinien mierzyć w następujący sposób:
Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie wybrać z listy rozwijanej ww. wskaźnik, wskazać jednostkę pomiaru „osoba", a wartość docelowa wskaźnika powinna być przyjęta zgodnie z grupą docelową (liczbą osób) planowaną do objęcia wsparciem w ramach projektu. To Wnioskodawca, na podstawie analizy grupy docelowej, którą zamierza objąć wsparciem określa liczbę osób pracjących (łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą) po zakończeniu programu. Należy przy tym pamiętać, że obowiązują Państwa również wskaźniki efektywności zatrudnieniowej, zgodnie z kryterium dostępu nr 9.
 
  1. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, Wnioskodawca powinien mierzyć w następujący sposób:
Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie wybrać z listy rozwijanej ww. wskaźnik, wskazać jednostkę pomiaru „osoba", a wartość docelowa wskaźnika powinna być przyjęta zgodnie z grupą docelową (liczbą osób) planowaną do objęcia wsparciem w ramach projektu. To Wnioskodawca na podstawie analizy grupy docelowej oraz liczby osób planowanej do objęcia wsparciem w zakresie uzyskania kwalifikacji, określa liczbę osób, które kwalifikacje uzyskają. Należy przy tym pamiętać, że kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.
 
Jednocześnie IOK zwraca uwagę, projekt spełnia kryteria premiujące, w sytuacji gdy projekt jest skierowany do:
  • osób biernych zawodowo z niepełnosprawnościami;
  • osób biernych zawodowo z niskimi kwalifikacjami;
  • osób biernych zawodowo po 50 roku życia;
Objęcie wsparciem osób biernych zawodowo, które jednocześnie nie spełniają wyżej wskazanych warunków (nie są osobami z niepełnosprawnościami, niskimi kwalifikacjami, bądź po 50 roku życia), nie warunkuje uzyskania punktów premiujących.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 2:
W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, proszę o doprecyzowanie, czy w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu wniosku do WUP, czy też data nadania wniosku?
 
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie dotyczące terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów informuję, co następuje:
Datą wpływu wniosku o dofinansowanie projektu jest dzień dostarczenia jego wersji papierowej do IOK.
Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dostępnego na stronie internetowej: https://lsi-rpo-lubuskie.lsi2020.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 3:
Czy koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty uwzględniające "b) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań, ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów" - stanowią pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa przyjmującego na staż?
 
Odpowiedź:
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju, w przypadku wsparcia w postaci organizacji stażu pomoc publiczna/pomoc de minimis nie wystąpi w sytuacji, gdy pracownik oddelegowany przez pracodawcę do opieki nad stażystą (opiekun stażu) wykonuje zadania związane z opieką nad stażystą w godzinach pracy dodatkowo – poza obowiązkami służbowymi wynikającymi ze stosunku pracy. W takim przypadku pracownik ten pozostaje w mniejszym stopniu dyspozycyjny dla pracodawcy, zaś pracodawca nie uzyskuje dodatkowych korzyści związanych z wypłatą dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty. Pomoc publiczna/ pomoc de minimis wystąpi jedynie w przypadku, gdy opieka nad stażystą stanowi element obowiązków służbowych pracownika wynikający ze stosunku pracy, zaś pracownik otrzymuje z tego tytułu regularne wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę (refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty stanowi dla niego korzyść ekonomiczną dla pracodawcy).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 4:
Czy możliwy jest do ujęcia w budżecie projektu koszt szkolenia BHP stażystów, który zostałby zrefundowany podmiotowi przyjmującemu na staż oraz czy ten koszt stanowiłby pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa przyjmującego na staż. 
 
Odpowiedź:
Zgodnie z par. 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, szkolenia obowiązkowe na danym stanowisku pracy, których wymóg przeprowadzenia wynika z odrębnych przepisów (np. szkolenia BHP) są wyłączone z możliwości udzielania pomocy publicznej. W związku z tym, koszty powyższych szkoleń ponosi w całości pracodawca.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 5:
Czy w ramach konkursu nr  RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 obowiązuje ograniczenie wartości zadań zleconych – max.30% wartości projektu?

Odpowiedź:
Wnioskodawca nie jest związany limitem 30% wartości projektu dla zadań zleconych. Niemniej należy pamiętać, że projekt oceniany jest pod kątem spójności zarówno od strony merytorycznej, gdzie brany jest pod uwagę między innymi potencjał Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy) do realizacji projektu, jak i pod kątem zasadności poniesienia takich czy innych wydatków, czy np. ich zlecania. 
 Przejdź na górę