Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Doradca 2000

Zabiegowy balneologiczny

Kod: 532905
Inna nazwa zawodu: łazienkowa/y

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Opiekuńcza : Tak
Kategoria pracy
Ochrona zdrowia : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w dużym stopniu
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wodzie : Tak
Pod wodą : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Udzielanie rad : w dużym stopniu
Leczenie : w bardzo dużym stopniu
Wywiady : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Praca zmianowa : Tak
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Ostrość słuchu : przydatna
Zmysł równowagi : przydatna
Czucie dotykowe : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Szybki refleks : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Dobra pamięć : przydatna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : przydatna
Uzdolnienia techniczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : niezbędna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek : przydatna
Odporność emocjonalna : przydatna
Samokontrola : niezbędna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Empatia : przydatna
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Samodzielność : przydatna
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : przydatna
Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych : przydatna
Zdolność przekonywania : przydatna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Silna budowa ciała : przydatna
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : niezbędna
Duża sprawność układu krążenia : przydatna
Duża sprawność układu oddechowego : przydatna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : niezbędna
Duża sprawność układu mięśniowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Duża sprawność zmysłu dotyku : niezbędna
Duża sprawność narządów równowagi : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Niedosłyszących : Tak
Niedowidzących : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Średnie : Tak

Inne

Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : S
Druga litera kodu : R
Trzecia litera kodu : B

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę