Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Doradca 2000

Zabiegowy balneologiczny

Kod: 532905
Inna nazwa zawodu: łazienkowa/y

Zadania i czynności

Głównym celem pracy zabiegowego balneologicznego jest przygotowanie i wykonanie zabiegów balneologicznych (wodoleczniczych) zlecanych przez specjalistów oraz zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa w trakcie wykonywania tych zabiegów.

Balneologia jest jednym z tych działów w zakładach fizykalnych i sanatoriach,które są najbardziej wykorzystywane do leczenia i rehabilitacji chorych. Aby chronić zdrowie zarówno chorych poddanych zabiegom fizykoterapeutycznym jak i personelu wykonującego zabiegi, pracownicy zakładów balneologii powinni być przeszkoleni w zakresie znajomości bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasadności stosowania i zagrożeń wynikających z wykonywanych zabiegów.

Do zadań zabiegowego balneologicznego w zakładach fizykoterapii i sanatoriach należy przygotowanie sprzętu (np. basenów, wanien, katedr natryskowych, stanowisk kąpieli cieplnych ? okładów parafinowych) oraz aparatury balneologicznej (np. aparatów do inhalacji, kąpieli elektryczno-wodnych typu czterokomorowego, aparatów do leczenia parafiną), a także środków farmakologicznych oraz ich receptur (np. soli iwonickiej, aerosoli).

Ma on obowiązek orientowania się co do stosowania zabiegów czy kąpieli leczniczych w terapii chorób poszczególnych układów. W trakcie trwających zabiegów obowiązkiem zabiegowego jest nie tylko wykonanie, ale sprawowanie opieki nad pacjentami. Ma on prawo, a wręcz obowiązek przerwania zabiegu i udzielenia pierwszej pomocy do czasu przybycia lekarza, w razie zaobserwowania niepokojących zmian w wyglądzie i zachowaniu pacjenta.

Pracownik zabiegowy w oddziałach sanatoryjnych ma możliwość wykonywania zabiegów zbiorowych (kąpieli w basenach, wannach, inhalacji) z uwagi na wielkość pomieszczeń i budowę urządzeń.

Bardzo istotną sprawą jest zapewnienie i regulowanie przez zabiegowego odpowiedniejtemperatury w pomieszczeniach, w których pacjenci po zabiegach korzystają z kąpieli oczyszczających czy leżakowań. Temperatura powinna być regulowana i utrzymywana na stałym poziomie, gdyż strefa komfortu cieplnego dla rozebranego człowieka jest nieco wyższa niż dla personelu obsługującego, ubranego w przewiewne i lekkie ubrania robocze.

Obsługując sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas zabiegów, zabiegowy obowiązany jest każdorazowo sprawdzić prawidłowość działania urządzeń przed rozpoczęciem zabiegu. Dostęp do każdej wanny i innych urządzeńhydroterapeutycznych powinien być łatwy ze wszystkich stron, każda kabina kąpielowa powinna mieć przed kolejnym zabiegiem sprawdzone urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe. Zadaniempracownika balneologii jest organizacja, wykonanie i kierowanie ruchem pacjentów w trakcie zabiegów. Odpowiedzialność za funkcjonowanie tych urządzeń pomaga zachować bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. Pacjentów można, a nawet powinno się informować o warunkach i właściwościach leczniczych zalecanych i wykonywanych zabiegów. Do czynności roboczych zabiegowego balneologicznego należy obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej wykonanych zabiegów.

Po zakończeniu pracy, zgodnie z obowiązującymi zasadami aseptyki i higieny, do pracownika na tym stanowisku należy również mycie, płukanie i dezynfekcja sprzętu i aparatury specjalistycznej. Są jednak zabiegi (np. płukanie jelit irygatorami, głębokie płukanie jelit w wannach), po których zarówno sprzęt jak i wanny muszą być każdorazowo dezynfekowane obowiązującymi środkami odkażającymi.

Lata pracy i zdobyte doświadczenia zawodowe nie wystarczają, aby nadążyć za bogatym arsenałem fizykoterapeutycznym. Dlatego też chcąc utrzymać się na rynku pracy, pracownik zmuszony jest do śledzenia fachowej literatury oraz ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie coraz nowocześniejszych metod terapii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę