Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Doradca 2000

Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców

Kod: 111401
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Celem pracy zawodowego działacza jest reprezentowanie interesów grupy ludzi, np. mieszkańców danego regionu, osób zrzeszonych w określonej organizacji, np. młodzieżowej (ZHP, ZSP itp.), politycznej (partie polityczne), związkach zawodowych, stowarzyszeniach profesjonalnych itp. Każda zarejestrowana organizacja ma swój statut, w którym określone są zadania i cele, do których zmierza. Zadania statutowe są jednocześnie zadaniami jakie działacz winien realizować. Jeśli np. Jednym z celów organizacji młodzieżowej jest zapewnienie wypoczynku letniego, to działacz młodzieżowy jest zobowiązany zadbać o zorganizowanie takiej formy wypoczynku. W sytuacji, gdy fundusze statutowe nie wystarczają na zrealizowanie planów, szuka sponsorów, którzy sfinansują akcję. Jeżeli pracownicy - członkowie związku zawodowego zgłaszają sprzeciw wobec poziomu swoich zarobków, to działacz związkowy, reprezentując ich interesy, podejmuje negocjacje płacowe z pracodawcą, jak również stara się o uzyskanie poparcia w centrali związkowej. Może również szukać wsparcia u przedstawicieli partii politycznych, członków parlamentu, a w sytuacji krańcowej brać udział w organizowaniu akcji strajkowej.Działacze zawodowi w każdej organizacji są wybierani do poszczególnych zadań przez członków organizacji lub dokonują podziału pracy między sobą.W przypadku organizacji szczególnie ważnych dla życia społecznego w kraju, najwyżsi działacze są szeroko znani. Często muszą publicznie prezentować swoje opinie i uzasadniać decyzje podejmowane przez organizację. Szczególnym rodzajem działaczy zawodowych są parlamentarzyści - posłowie i senatorzy, wybierani przez obywateli w wyborach. Pracując w sejmie lub senacie, najważniejszych organach ustawodawczych, biorą udział w uchwalaniu ustaw regulujących podstawowe dziedziny życia w kraju. Każdy parlamentarzysta reprezentuje pewien okręg wyborczy - teren, gdzie przedstawiał swój program wyborczy, swój plan działania i gdzie zdobył poparcie społeczne. Parlamentarzyści zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu ze swoimi wyborcami, by móc efektywnie reprezentować ich interesy. Działacze w stowarzyszeniach zawodowych dbają o interesy określonej grupy zawodowej, np. prawników, inżynierów, rzemieślników, itp. Dbają o utrzymanie ciągłości tradycji w zawodzie, organizują uroczystości jubileuszowe, organizują szkolenia, konferencje naukowe, przeprowadzają konkursy, promują szczególne osiągnięcia zawodowe. Roztaczają opiekę nad najmłodszym pokoleniem pracowników i nad pokoleniem byłych pracowników - emerytów, rencistów. Działacze zawodowi w organizacjach młodzieżowych starają się stworzyć właściwe warunki rozwoju i wychowania młodzieży. Dbają o warunki socjalno-bytowe młodzieży, organizację czasu pozalekcyjnego i zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodych ludzi. Działacze związków zawodowych bronią interesów załóg pracowniczych negocjując poziom płac i przywilejów pracowniczych. Wypowiadają się we wszystkich sprawach ważnych dla zakładu pracy, zarówno bieżących, jak i planowanych na przyszłość.Działacz zawodowy, w zależności od pełnionej funkcji, może kierować pracą całej organizacji (prezes, przewodniczący), bądź też zajmować się tylko jednym wycinkiem, np. przyjmowaniem skarg od członków, udzielaniem porad prawnych, organizowaniem zebrań, rejestracją czy naborem nowych członków itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę